Üyelik

Dernek üyelik formu için tıklayınız.

 

Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, 18 yaşını bitirmiş Tıbbi Genetik alanında çalışanlar (asil ve onursal üyelik kapsamı içinde yer alanlar) Dernekler Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen sürekli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmamak koşulu ile Derneğe üye olabilir. Üyeliğe kabul Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleşir. Yönetim Kurulu ret kararlarında gerekçe göstermek zorunda değildir. Türk vatandaşı olmayanlar ancak Türk vatandaşlarında aranan koşullardan başka Türkiye'de ikamet etme hakkına sahip iseler üye alınabilirler. Onursal üyelik için ikamet şartı aranmaz.

Derneğin 2 tür üyesi vardır;

1- Asil üye: Tıbbi Genetik Anabilim Dalı’nda uzmanlık, yüksek lisans ve/veya doktora; Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı’nda yüksek lisans ve/veya doktora; Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında yüksek lisans ve /veya doktora yaptığını gösteren belgeye sahip olan kişileri ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olan klinik genetik alanında deneyimleri olanlar ile tıbbi genetik uzmanlık ve doktorası eğitim sürecinin ilk yılını tamamlamış olanları tanımlar. 

2- Onursal üyelik: Dernek Kurucu veya Asil üyesinin teklifi ve Yönetim Kurulu kararı ile seçilen üyeleri tanımlar.
 
Üyelikten Çıkma: 

MADDE 7- Hiç kimse Dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.  Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.  
 
MADDE 8- Üyelikten çıkarılma için;
a) Yasalarla üyelik hakkının kaldırılması,
b) Dernek tüzük hükümlerine uymaması,
c) Dernek üyeliği ile bağdaşmayan, insanlık haysiyet ve şerefini zedeleyen hareketlerde bulunmuş olması,
d) Üyelik aidatını 2 yıl ödememiş olması  
Yukarıdaki “a” ve “b” şıkları Yönetim Kurulu Kararı ile “c” ve “d” şıkları ise Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul’un kararı ile tespit edilir.

Üyelik Hakları: 

MADDE 9- Asil üyelerin Genel Kurul’da bir oy hakkı vardır. Her üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur. Asil üyeler aidatlarını düzenli ödemekle yükümlüdürler. Onursal üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler.

Dernek üyelik formu için tıklayınız.

Dernek Hesap Bilgileri: 

Hesap Adı: Tıbbi Genetik Derneği

Banka Adı: Ziraat Bankası

Hesap No: 718-87613136-5001

IBAN: TR77 0001 0007 1887 6131 3650 01